onsdag
sep042019

Storstädning av Dojon!!!

Den 16/9 kl 18.00 kommet vi att storstäda Dojon samt vända på mattorna. 
All träning den kvällen är inställd!
Alla som har möjlighet att delta är välkomna!
Ju fler dess bättre och snabbare går det!
Välkomna!!PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Wado Seminar 2019 - klicka på bilden för att förstora och komma till länkar | Main | Årsmöte 13/10 kl 15.00 »