onsdag
sep042019

Årsmöte 13/10 kl 15.00

Hej alla medlemmar i Nacka Karate. 

Härmed kallas till årsmöte för medlemmar. Årsmötet hålls den 13/10-2019 med start kl. 15.00

Adress: Griffelvägen 17 Dojo. 

 

Dagordning:

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens berättelse

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionenavser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det

kommande verksamhets/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

d) en revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid a 1 år, av vilka en skall utses till ordförande

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

13. Övriga frågor.

 

 

Dagorning kommer att anslås i Dojon. 

Välkomna

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Storstädning av Dojon!!! | Main | Klubbläger 12-13/10 »