lördag
sep282019

Ingen träning i helgen!

Dojon är abonnerad av Kyokushin hela helgen! All träning inställd.

Välkomna åter till veckan som kommer.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Glöm inte vårt klubbläger! | Main | Korona Träning 6 okt i Köping. Klicka på infon för att komma vidare »