lördag
aug102019

Terminen börjar!!!

Välkomna till höstterminen!!

Startar gör vi den 19/8 med samma tider som förra terminen. 

Nybörjarintagningen veckan därpå, alltså tisdagen den 27/8 kl 17.30

Glöm inte: Nytvättad GI, välansade naglar och ett glatt humör!!

Dojo Kun!!

Hälsningar från Ove Lundmark

Ordförande och Chefinstruktör Nacka Karate

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Viktig information inför terminstarten!!! | Main | Instruktörsläger i Altea »