måndag
jun032019

Avslutning/ träning/ gradering

OBSERVERA !!! Avslutningen på lördag den 8/6 kommer att ske i STORA SPORTHALLEN (nacka sportcenter) med start kl 10.00. Alla är välkomna för att träna ihop !!

graderingar till brunt bälte av olika nivåer startar kl 12.00

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Nygraderade till orange bälte! | Main | Ett glatt gäng med nya grader! »