söndag
jun162019

Instruktörsläger i Altea 

Efter en härlig helg med mycket träning avslutas terminens instruktörsläger med många härliga minnen. Vi vill tacka Senser Johan Ossa och Sensei Ove Lundmark för utomordentlig bra träning . Tack till våra otroliga instruktörer och tack till alla er föräldrar och anhöriga som deltagit.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Terminen börjar!!! | Main | Sommarträningen är igång! »