tisdag
jun112019

Sommarträningen är igång!

Som vanligt finns det möjlighet att träna under sommaren. Följande tider är bokade.

Tisdagar 18.00-20.00

Torsdagar 18.30-20.30

Söndagar 14.00-16.00

Observera att det kan förekomma att det inte kommer någon instruktör. Se Facebooksidan för Nacka karate.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Instruktörsläger i Altea | Main | Nya grader på klubben »