söndag
maj052019

Dojon Abonnerad 11/5 

All träning inställd 11/5 i dojon på grund av att Kyujushin har läger. För er som vill träna kör vi ett pass vid sicklastrand mellan klockan 10-12 ( Ej vid regn!!) ta med picknick och ha en rolig fm med oss.

Välkomna

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Söndag 19/5 Specialpasset 13.30-15.00 | Main | Valborgsmässoafton 30/4 »