lördag
maj182019

Terminsavslutning

Snart är det sommarlov

Boka in 8/6 för terminsavslutning på klubben. 

Samling kl 10.00 för gemensam träning och en rolig stund tillsammans , vem vet nya grader kanske utdelas.

Gradering för 1,2,3:e kyu ( brunt bälte) påbörjas kl 12.00

För dig som ska gradera gäller ren GI , fightingskydd  samt din graderingsbok. Graderingsavgift betalas på plats via Swish.

Klubben bjuder på fika som vanligt 

Sommarträning- Dojon är bokad tisdagar18-20, torsdagar 18.30-20.30, söndagar 14-16. Passen  kommer att annonseras på Facebooksidan så det är viktigt att du följer Nacka karate för att bli uppdaterad.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Torsdag 30/5 och torsdag 6/6 ”Skinkpass” | Main | Söndag 19/5 Specialpasset 13.30-15.00 »