fredag
mar082019

Klubbläger 23 och 24 mars

Klubbläger för avancerade lördagen den 23 mars och för övriga söndagen den 24 mars.
Gästinstruktör, Johan Ossa 5:e Dan JKF Wadokai.
Lördag från kl 10.00-14.00 endast elever med grönt bälte och uppåt!!
Söndag från kl 11.00-12.30 barn  upp till 12 år med vitt till grönmont bälte.
Söndag från kl 13.00-15.00 från 13 år med vitt till grönmont bälte.
SOM ALLTID NYTVÄTTAD GI, REN OCH FIN MED VÄLANSADE NAGLAR!
INGEN AVGIFT, KLUBBEN BJUDER.
VÄLKOMNA🥋🥋🥋🥋
(All övrig träning förutom ABCD INSTÄLLD)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Dagens pass med Sensei Ossa | Main | Info från styrelsen »