tisdag
mar052019

Info från styrelsen

Inga ändringar i schemat nästa termin.

Nu finns utlägg/ ersättningsblanketter tillgängliga för instruktörer på hemsidan under fliken instruktörer/blanketter.

Vi kommer att sätta upp bänkar vid entrén som skogräns så att Dojon kan hållas ren.

mvh Styrelsen

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Klubbläger 23 och 24 mars | Main | Hämta era hoodies »