tisdag
mar122019

Obs ! Ändring av dojotid

Obs Notera att det skett en ändring av dojotid . Den 27/4 har vi dojon som vanligt men lörd 11/5 är dojon abonnerad för kyokushin klubben som har läger. Ha en bra dag 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Träning under påsk!!!!! | Main | Dagens pass med Sensei Ossa »