lördag
okt262019

Höstlov=Skinkpass

Skinkpass från och med söndag 27/10.

söndag: 14.00-15.30

tisdag:   18.00-20.00

torsdag: Årsmöte kl 19.00 all träning inställd.

söndag3/11: 14.00-15.30

ABCD KÖR SOM VANLIGT!

Nu på måndag den 28:e kommer jag vara på plats kl 17.30 för orange-grönt.

Hälsar Ove Lundmark  chefsinstruktör

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Träning med Sensei Johan Ossa 10/11 | Main | Dokument inför årsmötet 31/10-19 kl 19.00 »