tisdag
sep042018

Uppdaterat schema

Då vi har många barn som står i kö för att börja träna, har vi uppdaterat schemat med ytterligare en Karatekul-nybörjargrupp. Tiden för denna grupp är lördagar 11:00 - 12:30 och gruppen ersätter det pass som tidigare var för gruppen orange/grön, som har flera andra tillfällen för träning varje vecka. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Kallelse till årsmöte | Main | Terminsstart 2018-08-27 »