fredag
jun012018

Extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte 2018-06-09

Med anledning av beskedet att en av klubbens instruktörer drabbats av obotlig cancer kallar styrelsen till ett extra årsmöte att hållas i samband med graderingsdagen. 

 

Styrelsen föreslår att klubben gör en donation till cancerfonden om 10.000 kr för att visa på vårt stöd.

 

Tid: 2018-06-09 kl. 10.00-10.15

 

Dagordning:

§1 Fastställande av röstlängd för mötet

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§3 Val av protokolljusterare och rösträknare

§4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§5 Beslut om donation till cancerfonden

§6 Mötet avslutas

 

Välkomna

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Terminsstart 2018-08-27 | Main | Graderingsdags »