tisdag
maj292018

Graderingsdags

Välkomna till graderingsdagen 9/6 som äger rum  i dojon på Griffelvägen 17.

För att gradera bör du ha fått godkännande från din instruktör samt betalat din medlemsavgift.

Schema:
09.30 Graderingsstart för ABCD-gruppen
10.00 Gemensam träning 
11.00 Graderingsstart (graderingskostnad 200kr betalas helst med swish).

Ta med ren dräkt, skydd och vattenflaska.

Efter gradering har alla instruktörer möte gällande planering inför nästa termin , SiSu, HLR.

Varmt välkomna

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Extra årsmöte | Main | Ingen träning 2018-05-10 »