tisdag
mar272018

Påskschema

På skärtorsdag är träning för gruppen 19.30-21.00 inställd.

Lördag, söndag är dojon stängd.

Nästa vecka finns det skinkpass på nedanstående tider. Alla är välkomna, minderåriga måste ha målsman närvarande.

Tisdag 3/4 18.00-20.00

Torsdag 5/4 18.30-20.30

Söndag 8/4 14.00-16.00

Alla övriga pass är inställda, vanligt schema gäller från måndag 9/4.

Glad påsk

Ove Lundmark

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Inbjudan Karin Hägglund dagsläger i maj | Main | Klubbläger 17-18/3 2018 »