söndag
mar112018

Klubbläger 17-18/3 2018

Missa inte lördagens klubbläger med våra fantastiska gästinstruktörer Henrik Hansson och Johan Ossa. Det blir en lärorik dag med massor av nya saker samtidigt som vi alla i klubben har möjlighet att träffas.

Lägret på lördagen startar kl. 10.00 och kommer att avslutas kl. 16.00. Lördagens läger är till för dig som är från 12 år fyllda och från vitt bälte. Någon åldersgräns uppåt finns inte!

Söndagens läger är till för alla våra yngre stjärnor upp till 12 års ålder. Lägret startar kl. 12.00 och avslutas kl. 15.00. Förälder måste närvara under dagen. 

Ingen föranmälan krävs.

Klubben kommer att stå för dricka, frukt och fika. Lunch får du ta med själv.

Välkommen till en rolig helg!

Bessie och Ove

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Påskschema | Main | Sportlov »