måndag
nov192018

Nacka Karate - Utmärkt förening

Söndagen den 18/11 tog Nacka Karate emot utmärkelsen Utmärkt Förening av Nacka Kommun i Nacka Stadshus. Utmärkelsen har föregåtts av ett arbete i föreningen avseende Vision, Värdegrund och Policy. Stort tack till alla våra medlemmar som har varit delaktiga i processen!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Hoodies | Main | Terminsavslutning och gradering »