torsdag
nov152018

Terminsavslutning och gradering

Lördagen den 8/12 kl 10.00 -10.45 är alla ni barn som automatgraderats välkomna till dojon för uppvisning av era nya färdigheter. Vi vill se lite av era grundtekniker och de kata som ni behärskar. Föräldrar är naturligtvis välkomna att applådera barnen.

Kl. 11,00 börjar graderingarna för all som ska gradera "vid bordet" och vi börjar som alltid med gradering till de bruna bältena och därefter i sjunkande skala.

Vi räknar med att vara färdiga ca. kl. 14.

Se till att komma i god tid.
Ren, vit Gi.
Välansade tå- och fingernaglar.
Handskar och tandskydd ( Orange och uppåt)

Ta med graderingsboken!! För er som inte har bok finns den att köpa.
Betalning sker via Swish.
Klubben bjuder på fika och frukt till alla!!

Välkomna!
Ove Lundmark
Ordförande och Sensei

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Nacka Karate - Utmärkt förening | Main | Karin Hägglund föreläsning/träning 2019-01-19 Katrineholm »