söndag
okt072018

Klubbläger 13-14/10

Till helgen den 13-14/10 har vi ett läger för alla barn/ungdomar med minst gult bälte och 10 år fyllda samt alla vuxna!

Lördag kl 10-15 med lunchpaus 12.30.
Söndag kl 10-14 med kort paus vid 12.

Alla vanliga träningspass förutom ABCD är inställda på grund av lägret.

Gästinstruktör denna helg är Sensei Henrik Hansson.

Välkomna! 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Höstlov = Skinkpass | Main | Kallelse till årsmöte »