fredag
dec012017

Klubbmästerskap 2017-12-09

Hej på er alla Karatekas i Nacka Karate.

Vi har idag fått besked att vi kan hålla ett klubbmästerskap (KM) utan sanktion från Karateförbundet.

Vi kör ett KM direkt efter gradering den 9/12.

Tävlingen gäller barn och ungdomar upp till 15 år fyllda och omfattar kata och kumite.

Alla får delta i katatävlingen men för att delta i kumitetävlingen måste man ha uppnått gult bälte. Gäller även om man graderar till gult bälte den aktuella dagen.

Vi räknar med att tävlingen kan börja senast kl 14.00 men se till att vara redo för tidigare start!!

Anmälan för att dleta sker mellan 09.00-09.30 lördagen den 9/12. Alltså innan graderingarna startar!!

Välkomna till en fullspäckad avslutning med både gradering och tävling lördagen den 9/12.

Hälsningar från Sensei

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Skinkpass | Main | Avslutning och gradering 2017-12-09 »