torsdag
nov302017

Avslutning och gradering 2017-12-09

Lördagen den 9/12 har vi avslutning för höstterminen och gradering för de som fått godkännande av respektive gruppinstruktör.

Dojon är öppen för uppvärmning från kl. 09.00

Kl. 10.00 startar graderingarna och vi börjar med brunbältesgradering och därefter i fallande bältesordning, blått, grönt, orange, gult och sist försök till rött bälte.

Glöm inte, vit ren GI, handskar och tandskydd. Kom tidigt och titta på de som graderar innan dig, det ger inspiration och massor av kunskap.

Under hela dagen finns det förfriskningar till alla barn och vuxna som klubben bjuder på.

Graderingsavgiften betalas på plats via Swish eller kontant. EJ KORTBETALNING!
Bälte ingår i graderingsavgiften.
Graderingsbok finns att köpa för den som önskar. Vid gradering till grönt och uppåt är bok obligatorisk.

Välkomna önskar Nacka Karate
Ove Lundmark, chefsinstruktör och ordförande

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Klubbmästerskap 2017-12-09 | Main | Inställd träning 2017-11-02 »